ART. 45
(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului cere o altă majoritate.
(2) Se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:
a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului;
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine.

Legea administrației publice locale nr. 215/2001

privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Rebra pe trimestrul I al anului 2020

Vizualizare document

privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 20.02.2020 - 29.06.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Rebra pe trimestrul I al anului 2020

Vizualizare document

privind aprobarea încheierii contului anual de execuție al bugetului local al comunei Rebra pentru anul 2019

Vizualizare document

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Rebra

Vizualizare document

privind alegerea președintelui de ședință

Vizualizare document

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Bachiș Ștefan

Vizualizare document

privind aprobarea statului de funcții și numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Rebra

Vizualizare document Anexa 2 - Stat de funcții

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 si mandatarea specială a reprezentantului Consiliul local Rebra să voteze și să semneze în Adunarea Generala a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud" finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor / strategia tarifară și să semneze actul adițional pentru includerea Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3/17.09.2008.

Vizualizare document

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rebra pe anul 2020

Vizualizare document

privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2020 pentru persoanele beneficiare de ajutor social care au obligația de a presta lunar ore de muncă la lucrările de interes local

Vizualizare document

privind aprobarea organizării rețelei școlare în comuna Rebra, județul Bistrița-Năsăud, pentru anul școlar 2020-2021

Vizualizare document

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2020

Vizualizare document Anexa 1